Βιολογία Συστημάτων

Τι είναι η Βιολογία Συστημάτων;

Δεδομένου της τεχνολογικής έκρηξης που σημειώθηκε στις βιολογικές επιστήμες από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος, ο συνδυασμός πειραματικών και υπολογιστικών προσεγγίσεων αποτελεί ιδανικό εργαλείο για την διεξαγωγή μελετών σε πολύπλοκα βιολογικά συστήματα.

Ο συνδυασμός προσεγγίσεων μεταγραφομικής, αρχιτεκτονικής της χρωματίνης, γονιδιωματικής, πρωτεομικής και βιοπληροφορικής επιτρέπει πλέον την προσέγγιση νέων ερωτημάτων που μπορούν να περιγράψουν με  ολιστικό τρόπο την λειτουργεία των ευκαρυωτικών κυττάρων.